Primăria Capitalei a anunţat ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Primăria Capitalei a anunţat ordinea de zi a şedinţei de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat miercuri şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB).

Şedinţa se va desfăşura începând cu ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Capitalei, pe ordinea de zi a şedinţei se află:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din Bucureşti pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale denumit Voucher-ul Materna Bucureşti

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din Bucureşti care au indicaţie medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro (FIV) – ‘Şansă pentru cuplurile infertile’

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii’ Centru medical Sf. Ştefan şi centrul de referinţă pentru diabet N. Malaxa’

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ‘Proiectarea şi execuţia unui lift secundar şi a scării de evacuare cu targa, staţie de pompare hidranţi şi platforma gunoi’, pentru Spitalul Clinic ‘Nicolae Malaxa’

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ‘Delimitarea amprizei liniei de tramvai 1/ 10 faţă de traficul auto general’

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii’ Consolidare şi intervenţii la clădirile Uzinei de Reparaţii RATB’

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafaţa de 122 mp, secţiune din terenul proprietate privată de la adresa str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 229173, suprafaţa de 24 mp, secţiune din terenul proprietate privată de la adresa str. Fabrica de Glucoză nr. 7, nr. cadastral 234271 şi suprafaţa de 25 mp secţiune din terenul proprietate privată de la adresa str. Fabrica de Glucoză nr. 6 – 8, nr. cadastral 217344, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ‘Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între strada Barbu Văcărescu şi strada Petricani – Tronson I’ în vederea continuării lucrărilor de interes public local

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul de Pneumoftiziologie ‘Marius Nasta’, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a unei secţiuni din imobilul situat în stradă Fabrica de Glucoză nr. 4C, sector 2, Bucureşti, în vederea realizării obiectivului de investiţii ‘Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi Şoseaua Petricani’

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a unor imobile proprietate de stat şi proprietatea municipiului Bucureşti, situate în municipiul Bucureşti, în vederea efectuării de punere în siguranţă şi consolidare

10. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 17/ 02.03.2018, situat în Bucureşti, str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 2, et. 1, ap. 62, sector 3 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanţă succesorală nr. 41/ 06.03.2018, situat în Bucureşti, str. Amiral Bălescu nr. 20, sc. A, et. 1, ap. 4, sector 1 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului situat în str. Fat Frumos nr. 4, sector 5 Bisericii Penticostale Filadelfia în vederea edificării unei construcţii ce va deservi activităţi cu caracter social, umanitar

13. Proiect de hotărâre cu privire la transmiterea spaţiului cu destinaţie medicală situat la adresa Calea Dudeşti nr. 104 – 122, corp B1, parter, poziţia nr. 36, sector 3, în suprafaţa totală de 14,19 mp, împreună cu cotă parte din spaţiul comun aferent aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ‘Sf. Ştefan’

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 244/ 2009 privind transmiterea către Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a spaţiului situat în Sos. Panduri nr. 22, sector 5 şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 84 /2008

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafaţa de 920 mp situat în str. Ziduri Moşi nr. 4, sector 2 din administrarea Consiliului Local Sector 2 – Administraţia Pieţelor Sector 2, în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea supralărgirii străzii Ziduri Moşi

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 4141 /20.09.2017 a S.C. Veranda Obor S.A.

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Străzilor şi Administraţia Domeniului Public Sector 2 a unor obiective ce fac parte din ‘Artera Doamna Ghica – Chişinău şi Pasaj suprateran’

18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Străzilor şi către Apa Nova Bucureşti a obiectivelor ce fac parte din’ Supralărgire Sos. Pipera şi Pasaj suprateran’

19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Străzilor, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi RATB a obiectivului de investiţii’ Străpungere Buzeşti – Berzei’

20. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Străzilor şi Administraţia Domeniului Public Sector 1 a obiectivului de investiţie ‘Supralărgire Gh. Ionescu Siseşti – I. I. Brad’

21. Proiect de hotărâre privind transferul terenului în suprafaţa de 450 mp şi a unei cote de 22% aferente imobilului situat în Piaţa Alexandru Lahovary nr. 7, sector 1 din administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic în administrarea Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie a Municipiului Bucureşti şi modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 85 /1999

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitaţie publică, a unui teren situat în Intrarea Cojeşti nr. 13A, sector 1, în suprafaţa de 60 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti, necesar realizării extinderii, cu funcţiunea de garaj, a unui imobil cu destinaţia de locuinţă

23. Proiect de hotărâre privind Delegarea prin Concesiune a Gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor aparţinând domeniului public şi/ sau domeniului privat al municipiului Bucureşti către Compania Municipală Parking Bucureşti S.A.

24. Proiect de hotărâre privind Delegarea Gestiunii activităţilor privind organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale, instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în scopul asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia, în municipiul Bucureşti către Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A.

25. Proiect de hotărâre privind Delegarea serviciilor de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a arterelor de circulaţie, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere şi pietonale subterane şi supraterane şi a lucrărilor de artă prin compoziţia acestora, din municipiul Bucureşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban către Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de administrare a domeniului public şi privat privind activităţile de întreţinere a arborilor şi spaţiilor verzi în Municipiul Bucureşti către Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public şi privat privind activităţile de amenajare şi întreţinere a parcurilor şi grădinilor din municipiul Bucureşti către Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de administrare a cimitirelor şi crematoriilor umane din componenţa serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din Municipiului Bucureşti către Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului public de administrare a domeniului public şi privat de interes local aflat sub responsabilitatea municipiului Bucureşti privind activităţile de amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament, înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice către Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării serviciului de întreţinere, reparaţii curente şi administrare a fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului Bucureşti şi/ sau administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti (domeniul privat al statului) către Compania Imobiliară Bucureşti S.A.

31. Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti privind activităţile de publicitate stradală şi afişaj

32. Proiect de hotărâre privind sterilizarea gratuită a câinilor şi pisicilor fără pedigree, cu deţinător, de pe raza municipiului Bucureşti

33. Proiect de hotărâre privind desemnarea Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor în vederea identificării unor spaţii cu altă destinaţie, pentru desfăşurarea activităţii de protecţie şi asigurare a bunăstării animalelor şi gestionarea animalelor fără stăpân

34. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziţionarea imobilului monument istoric situat în Piaţa Pache Protopopescu nr. 9, sector 2, cu destinaţia de spaţiu cultural

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) B-dul Energeticienilor nr. 13 – 15, sector 3, Bucureşti

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 22, sector 4, Bucureşti ‘Arest Central Suprateran’

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Jandarmeriei nr. 3, sector 1, Bucureşti

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Calea Victoriei nr. 125 – 127, sector 1

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Strada Virgiliu nr. 21 – 23, sector 1

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – B-dul Expoziţiei nr. 24A, sector 1

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Strada Şepcari nr. 17, sector 3, Bucureşti

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Şoseaua Nordului nr. 48, nr. 48A, nr. 50, nr. 50A – str. Barajul Argeş nr. 33, nr. 35, nr. 37, actual Şoseaua Nordului nr. 48-50, sector 1, Bucureşti

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru, a Caietului de sarcini şi a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 178 /2008

44. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 329/ 2017 privind demararea procedurilor pentru identificarea de locuinţe de pe piaţa liberă în vederea închirierii de către Municipiul Bucureşti pentru cazurile sociale şi cele de urgenţă

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei privind procedurile pentru identificarea de locuinţe de pe piaţa liberă în vederea închirierii de către Municipiul Bucureşti pentru cazurile sociale, de urgenţă, cât şi pentru persoanele evacuate sau în curs de evacuare din Zona Pilot A a Centrului Istoric

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucureşti – activitatea proprie – pentru anul 2017

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în anexele bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Energetică Bucureşti S.A.

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Consolidări S.A.

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Turistică Bucureşti S.A.

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti S.A.

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Managementul Traficului Bucureşti S.A.

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Parking Bucureşti S.A.

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Protecţie Civilă şi Voluntariat Bucureşti S.A.

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Imobiliară Bucureşti S.A.

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Paza şi Securitate Bucureşti S.A.

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti S.A.

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A.

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Publicitate şi Afişaj Bucureşti S.A.

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Întreţinerea Arborilor şi Spaţiului Verde Bucureşti S.A.

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje Bucureşti S.A.

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Sport pentru Toţi Bucureşti S.A.

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti S.A.

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Parcuri şi Grădini Bucureşti S.A.

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Trustul de Clădiri Metropolitane S.A.

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Managementul Transportului Bucureşti S.A.

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Medicală Bucureşti S.A.

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al societăţii pe acţiuni Compania Municipală Cimitire Bucureşti S.A.

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti – ARCUB

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului Imobiliar

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului Municipiului Bucureşti

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului Naţional al Literaturii Romane, precum şi pentru reducerea numărului total de posturi ale Administraţiei Străzilor Bucureşti

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de inserţie socio-profesională pentru perioada 2018 – 2020 la nivelul Municipiului Bucureşti

79. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocaţiei zilnice de hrana în cadrul Centrului Rezidenţial ‘Sf. Teodora’ aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti

80. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului pentru serviciile de pază şi menţinerea ordinii publice şi a tarifului pentru transport valori de către Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bucureşti şi Comisia Comunităţii Franceze a Regiunii Bruxelles-Capitala

82. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul Bucureşti, Federaţia Romană de Volei şi Municipiul Blaj în vederea organizării Turneului ‘Final Four’ al Ligii Campionilor Europeni la volei feminin la Bucureşti în perioada 02 – 07 mai 2018

83. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociaţia Absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (Alumni ASE) în vederea desfăşurării celei de a XII-a Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale ‘Business Excellence’, Temă: ‘Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment’

84. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ special de stat Şcoala Profesională Specială nr.3, sector 2

85. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti maratonistului Tiberiu Uşeriu

86. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti domnului Mihai Şora

87. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 10 aprilie 2018 – 09 iulie 2018.