Constanţa, noua destinaţie imobiliară a dezvoltatorilor de locuinţe. Preţul mediu al apartamentelor depăşeşte 1.000 de euro/mp

Constanţa, noua destinaţie imobiliară a dezvoltatorilor de locuinţe. Preţul mediu al apartamentelor depăşeşte 1.000 de euro/mp

Oraşul Constanţa se alătură Clujului, Timişoarei, Iaşului, Sibiului şi Braşovului pe lista celor mai mari pieţe rezidenţiale regionale din ultimii doi ani, conform ZF.

Astfel, Constanţa este următoarea des­ti­naţie a dezvoltatorilor de locuinţe din România după ce oraşe precum Cluj-Na­poca şi Ti­mi­şoa­ra au tre­cut prin eta­pe de ex­pan­siune din punct de vedere al pieţei rezidenţiale.

„Constanţa, din­colo de poten­ţia­lul ridicat turis­tic şi investiţional (lo­cuinţe achiziţio­nate în scopul închirierii), reprezintă şi un centru economic im­por­tant, în special datorită activităţilor por­tuare“, spu­ne Bogdan Voica, CEO al compa­niei de consultanţă imobiliară Coldwell Banker România.

Tendinţa pe care o subliniază con­sultanţii vine după ce în ultimii ani atenţia a fost pe Cluj-Napoca, Iaşi şi Ti­mi­şoara, unde dez­vol­tarea pieţei de birouri a atras şi ex­pansiunea celei de locuinţe. An­gaja­ţii care au venit în ora­şe pentru a lucra în cadrul com­pa­ni­ilor mari cu sedii în clă­diri de birouri mo­derne s-au orien­tat şi către achi­ziţia sau în­chirierea de lo­cu­inţe, adică o zo­nă de exploatat pen­tru dez­voltatorii imo­biliari.

Constanţa se în­scrie astfel în lista ce­lor mai mari pieţe rezi­denţiale regio­nale din ulti­mii doi ani, alături de oraşe precum Cluj-Napoca, Ti­mişoara, Iaşi, Sibiu şi Braşov. Dacă primele trei oraşe s-au dez­voltat mai ales ca urmare a statu­tului de centre universitare, Constanţa mizează pe po­tenţialul turistic. Şi în Constanţa există totuşi un centru educaţional important, Univer­sitatea Ovidius.